Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našich stránkach. Ak Vám nevyhovuje tento spôsob, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu pretorian@pretorian-shop.sk , v ňom uveďte presný názov, veľkosť tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefónneho čísla, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: - Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. - Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. - Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nezodpovedáme za: - Za poškodenie zásielky zavinené poštou. - Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. - Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. - Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. - Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje: - Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť. - Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. - V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Cena uvedená pri každom výrobku je v eurách € vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na adrese zásielkového obchodu www.pretorian-shop.sk . Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky do 10.00h nasledujúceho dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na mail . Obratom vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky

Vrátenie tovaru

Ak by Vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky zašlite späť formou balíka, alebo doporučene ako list, tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Za každý vrátený tovar Vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet. V prípade ak chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu je možné vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.Pri vymene velkosti tovaru,alebo vrateni nezasielajte zasielku na dobierku.

Záverečné ustanovenia

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Dušan Vasil

ICO :43 957 803

DIC: 1078779130